ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Παρακαλούνται όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ να ολοκληρώσουν την καταχώρηση των τεχνικών και λειτουργικών δεδομένων του έτους 2021 στην Εθνική Βάση Δεδομένων για την Παρακολούθηση της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, το αργότερο μέχρι τις 31.03.2022.

Η ενημέρωση των καταχωρήσεων είναι υποχρεωτική, καθώς η έλλειψη λειτουργικών δεδομένων χαρακτηρίζει τις Ε.Ε.Λ. σε καθεστώς μη συμμόρφωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση εκκινείται Υπόθεση Παραβίασης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας .

Η Έκθεση Εφαρμογής του άρθρου 15 περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών που εμπίπτουν στις απαιτήσεις της Οδηγίας (με πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο των 2.000 ι.κ.).

Η Έκθεση Εφαρμογής του άρθρου 17 περιλαμβάνει σε λεπτομερή δομή και ανάλυση όλους τους οικισμούς που δεν τελούν σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι σε μη συμμόρφωση χαρακτηρίζονται οι οικισμοί που δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης σε ποσοστό >98% και αποδεδειγμένα λειτουργική Ε.Ε.Λ., με συγκεκριμένο αριθμό σε σχέση με τη δυναμικότητα μετρήσεων ποιότητας εκροής εντός των ορίων της οδηγίας. Στην έκθεση του άρθρου 17 εκτός των άλλων στοιχείων δηλώνονται αναλυτικά οι Προϋπολογισμοί των απαιτούμενων έργων για την επίτευξη της συμμόρφωσης των οικισμών και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης αυτών των έργων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ πρέπει να ολοκληρώνουν έγκαιρα την καταχώρηση των τεχνικών και λειτουργικών δεδομένων τους στην Εθνική Βάση Δεδομένων για την Παρακολούθηση της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς μετά την 31η Μαρτίου εκάστου έτους δεν θα είναι εφικτή η καταχώρηση, των λειτουργικών δεδομένων του προηγούμενου έτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΕΛ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΡΟ ΣΤΙΣ ΑΕΠΟ


PublishDate : 2/4/2022
Back