Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας

GR131001011 - ΓΡΕΒΕΝΑ
Γενικά
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. - ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Πρόγραμμα χρηματοδότησης κατασκευής - Π/Υ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ - 6.204.114,45€
Ημ/νία ολοκλήρωσης κατασκευής: 1/12/2006
Ημ/νία έναρξης λειτουργίας: 8/12/2006
Ημ/νία λήξης Περιβαλλοντικών Όρων: 31/12/2021 - Κατεβάστε την Απόφαση Έγκρισης Π.Ο.

Εξυπηρετούμενοι οικισμοί
Οικισμοί που εξυπηρετούνται από τον βιολογικό καθαρισμό μέσω δικτύου αποχέτευσης.
Οικισμός
Κωδικός
Πληθ. Αιχμής (Μ.Ι.Π.)(Φθίνουσα)
Ποσοστό % Δ.Α.
Τύπος δικτύου
ΓΡΕΒΕΝΑGR1310010120.00099Χωριστικό
  20.000  

Τα βοθρολύματα από τους παρακάτω οικισμούς μεταφέρονται στο βιολογικό καθαρισμό με βυτιοφόρα.
Οικισμός
Πληθ. Αιχμής (Μ.Ι.Π.)(Φθίνουσα)
Δεν υπάρχουν στοιχεία προς εμφάνιση
  

Συνδεδεμένες βιομηχανίες
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, ο βιολογικός καθαρισμός δεν δέχεται και δεν επεξεργάζεται βιομηχανικά λύματα.

Εισερχόμενα φορτία
Δυναμικότητα κατασκευασμένης εγκατάστασης: 30.000 ι.κ.
Μέσο (Ετήσιος Μέσος Όρος) Μέγιστο
Συνολικό εισερχόμενο φορτίο στην Ε.Ε.Λ. (Kg BOD5/day): 1.187 1.400
Εισερχόμενο φορτίο από λύματα (Kg BOD5/day): 1.187 1.400
Εισερχόμενο φορτίο από βοθρολύματα (Kg BOD5/day): - -

Παροχή
Μέσο (Ετήσιος Μέσος Όρος) Μέγιστο
Συνολική εισερχόμενη παροχή στην Ε.Ε.Λ. (m3/day): 4.000 4.800
Εισερχόμενη παροχή λυμάτων (m3/day): 4.000 4.800
Εισερχόμενη παροχή βοθρολυμάτων (m3/day): - -

Γραμμή επεξεργασίας λυμάτων
 • Προεπεξεργασία
 • Πρωτοβάθμια
 • Δευτεροβάθμια
 • Απομάκρυνση Αζώτου
 • Απομάκρυνση φωσφόρου
  • Βιολογική
 • Απολύμανση
  • Χλωρίωση
 • Περαιτέρω επεξεργασία
  • Φίλτρα άμμου
Γραμμή επεξεργασίας ιλύος
 • Πάχυνση
 • Αφυδάτωση

Διάθεση επεξεργασμένης εκροής - Αποδέκτης
Κωδικός: GR1310010110
Ονομασία: ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ
Κατηγορία: Ποτάμι
Χαρακτηρισμός: Ευαίσθητος

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
Παροχή
(m3/έτος)
Σύνολο:
Άρδευση:
Βιομηχανία:
Άλλη μέθοδος:
Διάθεση παραγόμενης λυματολάσπης
Ξηρά Στερεά
(Kg DS/έτος)
Σύνολο: -
Γεωργία - Έδαφος: -
Διάθεση σε ΧΥΤΑ: -
Καύση: -
Άλλη μέθοδος: -

Ποσοστό στερεών της αφυδατωμένης λάσπης (%): 18

Έλεγχος λειτουργίας - Απαιτήσεις συμμόρφωσης
Ικανοποιούνται τα απαιτούμενα όρια εκροής από την εγκατάσταση; Λειτουργεί σωστά ο βιολογικός καθαρισμός;
Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και η ΚΥΑ 5673/400/1997 θεσπίζουν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.
Έτος(Φθίνουσα)
BOD5
COD
TSS
T-N
T-P
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009


Μετρήσεις - Αναλυτικά αποτελέσματα δειγματοληψιών
Η βάση δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις στην είσοδο και την έξοδο των βιολογικών καθαρισμών, όπως έχουν υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.

Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα των δειγματοληψιών...

Περισσότερες πληροφορίες
Όνομα αρχείου
Τίτλος
Τύπος αρχείου
Μέγεθος (bytes)
Δεν υπάρχουν στοιχεία προς εμφάνιση

Επικοινωνία
Υπεύθυνος λειτουργίας: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ
Φορέας: ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέση: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διεύθυνση: -
Τηλέφωνο: 2462025433
Fax: 2462025434
E-mail: deyagrevena@yahoo.gr